Видимите резултати: Подлезите във Варна недостъпни за детски колички и инвалиди

May 5th, 2019 | by gino
Видимите резултати: Подлезите във Варна недостъпни за детски колички и инвалиди
градска инфраструктура
0

Това е тема, която засяга не малък % от жителите на града, и смятаме, че е належащо, специалистите да се произнесат, дали са спазени изискванията при изграждане на такива рампи в подлезите. Тротоарите в града също са тема, която предизвиква много бурни реакции. За надлезите въобще няма да отваряме дума, защо няма рампи….
Пожелателно е да прочетете това, и да прецените сами доколко се случват нещата в полза на трудно подвижните (семейства с бебешки колички и инвалиди).
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГРАДСКАТА СРЕДА И НЕЙНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

59523656_2345985542321835_3523180072548696064_n

Чл. 6. (1) Хоризонталните комуникационни елементи в населените места по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 се изпълняват при следните изисквания:
• тротоарите, пешеходните алеи и островите на пътното платно да бъдат с широчина не по-малка от 120 см, като на определени места трябва да се осигури място за разминаване на две инвалидни колички с широчина не по-малка от 180 см;
• надлъжният наклон на тротоарите и пешеходните алеи да бъде не по-голям от 5 %(1:20), а напречният наклон-не по-голям от 1 %(1:60).

(2) Преходите от тротоари към пешеходни пътеки се изпълняват със скосяване на тротоарите с наклон не по-голям от 5 % (1:20), при минимална широчина на скосяването 120 см, до 0,5 см височина на бордюра над пътното платно.

(3) Повърхността на скосяването трябва да осигурява безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки на наклона.

(4) Настилката на скосяването да е контрастна – с цвят и релефност, различни от околните пространства.

Чл. 8. Елементите, които могат да се използват за свързване на различни нива в градската среда, са:
• стълби;
• рампи;
• повдигателни платформи или асансьори;
• в зависимост от конкретните условия едновременно със стълбите се осигуряват и рампи или обходни алеи.

Чл. 9. (1) Стълбите, свързващи различни нива в градската среда, трябва да отговарят на следните изисквания:
• стълбищните рамена се изграждат с широчина най-малко 150 см и с не по-малко от три стъпала;
• стъпалата се предвиждат със скосени навътре чела с широчина, не по-малка от В=32 см, и с височина, не по-голяма от Н=15 см (Прил. 1);
• най-малко от едната страна на стълбищното рамо се предвижда двоен парапет с височина 70 см за ползване от деца и 90 см за ползване от възрастни, удобен за хващане и подминаващ първото и последното стъпало с най-малко 30 см;
• стълбищната площадка да е с дължина не по-малка от 150 см;
• първото и последното стъпала да се оцветяват контрастно;
• да се предвиждат тактилни водещи ленти с широчина 50 см, оцветени контрастно и с различен релеф спрямо околното пространство, които започват 70 см преди първото стъпало и завършват 70 см след последното стъпало.

(2) Рампите на открито и тези в подлезите, надлезите и метростанциите трябва да отговарят на следните изисквания:
• да имат широчина не по-малка от 120 см, измерена между ръкохватките на парапетите;
• да имат наклон не по-голям от 5% (1:20); наклон 8% (1:12) се допуска за рампи с дължина, не по-голяма от 200 см;
• на всеки 50 см височина или на всеки 10 м дължина, преодолявани чрез рампа, се изгражда площадка с дължина, не по-малка от 200 см;
• към откритите страни на рампите се предвижда двоен парапет – с височина 70 см за ползването му от деца и с височина 90 см за ползването му от възрастни, удобен за хващане и подминаващ началото и края на рампата с не по-малко от 30 см;
• по дължината на свободните страни (една или две) на рампите се предвиждат предпазни бордюри с височина не по-малка от 5 см и широчина не по-малка от 15 см, върху които се монтират парапетите;
• повърхността на рампите трябва да осигурява безопасно придвижване на колички (инвалидни, детски, товарни и др.), като се забранява използването на подвижни, хлъзгави и трудни за преодоляване настилки на наклона;
• преди началото и след края на рампата трябва да има тактилна ивица с широчина 50 см, оцветена контрастно и с различен релеф спрямо околното пространство;
• откритите рампи трябва да се отопляват.

(3) Повдигателните платформи трябва да имат размери не по-малки от 90 на 150 см.

Йоан Каратерзиян, Фейсбук група “Варна”

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook