За пореден път Община Варна не спазва ЗДОИ! Това ли е обещаната ни прозрачна общинска администрация?

September 26th, 2017 | by gino
За пореден път Община Варна не спазва ЗДОИ! Това ли е обещаната ни прозрачна общинска администрация?
градска инфраструктура
0

  За пореден път Община Варна най-безочливо и безнаказано показва закона! Това стана практика при управлението на кмета Портних, който още в началото на своето управление обеща работеща и прозрачна общински администрация. Доколко това е така показва следния пример, който публикуваме сега. По реда за Закона за достъп до обществена информация от Камарата на геодезистите са отправили запитвания към Община Варна. Публикуваме тяхната статия по случая без редакторска намеса.
На 29 август 2017 г., поисках от името на “Камарата на геодезистите в България” информация за изразходване на обществени средства за строителството на продължението на бул. Васил Левски в гр. Варна. Надявах се, това да разясни в подробности триизмерните рисунки, които бяха разпространени в медиите. Това беше необходимо, тъй като проектът е много важен за развитието на град Варна, но не толкова, колкото бул. Варна (без проектна готовност) и колкото втория мост над канал “Море – езеро” – проект, който трябва да разтовари трафика на града. Необходимостта от предоставяне на информация беше продиктувана и от изявлението на министър-председателя, че има проектна готовност за строителството на бул. Васил Левски и притеснителното му изказване, че става въпрос да се “отвори транзитен коридор и особено път към пристанищата за тежките автомобили” (заседание на МС на 09 август 2017 г.).
От Камарата на геодезистите в България, поискахме следната информация:

1. Техническите и работни проекти на основното и локалните трасета на бул. Васил Левски, в това число и:
1.1. Проекти за изместване на подземните комуникации при строителство на посочения обект.
1.2. Проект за промяна на коритото на дерето по протяжение на новото трасе на булеварда.
1.3. Проект за предвидените велосипедни алеи.
1.4. Проекти на предвидените мостови съоръжения и пешеходни подлези.
2. Доказателства за предвидени средства в общинския бюджет за отчуждаване на засегнатите от бъдещото строителство имоти и настаняване на граждани, за които това е единствено жилище.
3. Подробните устройствени планове, които са послужили за основа на проектирането.

След това искане, изневиделица се появи информация, за възлагане на преработка на проектите на стойност около 1 000 000 лева. Интересно, каква ще е тази преработка, за толкова голяма сума, след като не става въпрос за нов проект…
1. По т. 1 от искането няма решение. Има единствено обяснение. Това обяснение, обаче, противоречи не само на здравата логика, но и на закона.

Обяснение: “Поисканата в точка 1 от заявлението информация попада в обхвата на чл.3, ал.1, т.8 от Закона за авторското право и сродните му права, регламентиращ закрилата на одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. В тази връзкса поисканите проекти са обекти на авторско право и нямат характера на обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, поради което процедурата за предоставянето им по реда на Закона за достъп до обществена информация е неприложима.”

Казаното противоречи на истината, защото тези проекти не са предмет на авторско право, а дори и да бяха, ЗДОИ регламентира в чл. 27 как точно да се предоставят тези данни.
2. По т. 2 от искането, решението е заблуждаващо.

Решение: “Исканата в заявлението информация в частта на точка 2 е публикувана на интернет страницата на Община Варна www.varna.bg., на следния адрес: http://www.varna.bg/bg/articles/11493/Годишна_програма_за_управление_и_разпореждане_с_имоти_-_общинска_собственост_2017_г..html.”

Това решение също противоречи на истината, защото в посочената програма не се предвиждат средства за изграждането на посоченото трасе. В потвърждение на това, кметът на община Варна, внесе в общински съвет Варна, актуализация на същата годишна програма, с цел, “изграждане на бул. Левски…”.
3. По т. 3 от искането, решението е непълно и противозаконно.

Решение: “Исканата в частта на точка 3 от заявлението информация да се предостави под формата на преглед на оригинал на регулационен план на бул. “Левски” в съставните му три части с приемо-предавателен протокол в тридесетдневен срок от получаване на настоящото решение от Десислава Пеева – Гл.експерт КБД към дирекция “Инженерна инфраструктура и благоустрояване”, етаж 6, стая 612.”

Всеки, с минимални познания по българското законодателство човек, ще разбере абсурдността на такова решение. Първо, не е ясно, какъв приемо-предавателен протокол, ще се състави за “преглед на регулационен план”? Ще ми разрешат да запечатам образа на плана в съзнанието си ли? И за това ще съставим протокол… Второ, не може да се поставя краен срок, след който предоставената информация няма да е достъпна. Трето, Законът за устройство на територията, е регламентирал, че “Одобрените подробни устройствени планове се публикуват на интернет страницата на органа, който ги е одобрил…” (чл. 129, ал. 5 от ЗУТ). Тази информация, е публично достъпна в нейната цялост по силата на закона, без да е необходимо да се иска предоставянето ѝ. Четвърто, при липса на цялостно устройствено решение (ПУП, придружен от схеми), схемите се приемат по общия ред на закона.
инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 26 септември 2017 г.
geodezisti.net

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook