Обща Декларация на земеделската общност на Република България

March 21st, 2018 | by gino
Обща Декларация на земеделската общност на Република България
горещи теми
0

ДО

КОМИСИЯТА
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ПРИХОДНИТЕ АГЕНЦИИ И БОРБА
СЪС СИВАТА ИКОНОМИКА И
КОНТРАБАНДАТА НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯТА
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯТА
ПО ЕНЕРГЕТИКА НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ
ЗАМ. МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 44-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ В
44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Г-Н ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Във връзка със Законопроекта за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход с вх. № 854-01-16, внесен в Народното събрание на 7 март 2018 г. настояваме земеделските производители да бъдат изключени от обхвата на така предложения законопроект, тъй като:

1) Проектозаконът е в противоречие с останалата част от законодателството и нормативната уредба, специално уреждаща режима на регистриране и отчитане на потребяваните от земеделските производители горива.
Земеделските производители са крайни потребители на течни горива и за целите на селскостопанското си производство извършват зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди, както недвусмислено е посочено в чл. 118, ал. 8 от ЗДДС. Действащите ред и процедури за регистриране и отчитане на тези зареждания са регламентирани в Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Запознавайки се с мотивите към законопроекта, разбираме, че този дял от нормативната база е известен на вносителите: „…С цел да не бъдат затруднявани земеделските производители, опериращи по друг ред, е предвидено специално изключение, свързано с техния статут и дейност.“. В разпоредбите на проектозакона обаче такова изключение не е предвидено, напротив земеделските производители са посочени като част от лицата, подлежащи на регистрация.

2) Движението на извънгабаритната селскостопанска техника би създало хаос в трафика по републиканската пътна мрежа, вследствие на действащите ограничения в Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства.

3) Земеделските производители не осъществяват икономическа дейност и/или търговия, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Съгласно чл. 2, т. 1 от Търговския закон „физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност“ не са търговци. Земеделските производители и земеделските кооперации подлежат на регистрация по други действащи специализирани закони.

4) Не е логично при вече платени от страна на земеделските производители данъци и акцизи върху полученото гориво да бъдат налагани допълнителни изисквания и обезпечения.

5) Законопроектът създава непосилна финансова и административна тежест за земеделците.

6) Законопроектът вменява практически неприложими за спецификата на българското земеделие изисквания в инфраструктурно отношение.
С оглед ескалиращото напрежение в земеделския сектор настояваме извършваното от земеделските производители зареждане и съхраняване на горива за собствени нужди да бъде изключено от разпоредбите на законопроекта.

Припомняме, че през 2015 г. нормативни промени от подобен характер предизвикаха земеделския сектор да проведе протестна демонстрационна акция.

Обявяваме категорично готовността си за защита на земеделците с всички позволени от закона средства.

15.03.2018 г.

Организации, поддържащи настоящото становище:

1. Национална асоциация на зърнопроизводителите/НАЗ
2. Асоциация на земеделските производители в България/АЗПБ
3. Национален съюз на говедовъдите в България/НСГБ
4. Обединени български животновъди/ОБЖ
5. Асоциация на свиневъдите в България/АСБ
6. Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България/АРМПБ
7. Национална овцевъдна и козевъдна асоциация/НОКА
8. Национална асоциация на младите фермери в България/НАМФ
9. Добруджански овощарски съюз/ДОС
10. Съюз на Дунавските овощари/СДО
11. Сдружението за биологично пчеларство/СБП
12. Българска Асоциация биопродукти/БАБ
13. Национална БиоАсоциация/НБА
14. Българска асоциация на малинопроизводителите/БАМ
15. Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция/БАПОП
16. Национален съюз на земеделските кооперации в България/НСЗКБ
17. Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010 г./ НАТ 2010
18. Съюз на оризопроизводителите в България/СОБ
19. Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове/НАППЧП
20. Национална асоциация на картофопроизводителите/НАК
21. Българска асоциация на фермерите/БАФ
22. Националният браншови съюз на хлебарите и сладкарите/НБСХС
23. Асоциация на месопреработвателите в България/АМБ
24. Асоциация на млекопреработвателите в България/АМБ
25. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци/СППЗ
26. Съюз на българските мелничари/СБМ
27. Съюз на производителите на комбинирани фуражи в България/СПКФ
28. Федерацията на независимите синдикати от земеделието/ФНСЗ
29. Българската асоциация на собствениците на земеделски земи/БАСЗЗ

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook