Жълт и оранжев код заради обилни дъждове и сняг! Проходът “Петрохан” остава затворен!

January 11th, 2021 | by gino
Жълт и оранжев код заради обилни дъждове и сняг! Проходът “Петрохан” остава затворен!
горещи теми
0

Жълт и оранджев код заради обилни дълдове и сняг! Жълтият код е  заради обилни валежи в почи цялата страна, а в Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас кодът е оранжев. 

За северозападна България предупреждението е за дъжд и сняг. А на територията на областите Бургас, Варна и
Добрич е в сила и жълт код са силно вълнение, което ще достига 4 бала.

Максималните температури ще са от 0 до 5 градуса в Северна България и между 5 и 10 градуса в южната част от страната, според прогнозата на НИМХ. Вятърът навсякъде ще се ориентира от север-североизток и с него ще започне да прониква по-студен въздух. Валежите ще продължат и утре.

В планините ще остане облачно, мъгливо с валежи. В Стара планина над около 1400-1600 метра ще вали сняг. Още преди обяд южният вятър ще отслабне и ще започне да се ориентира от север-северозапад и с него ще започне понижение на температурите. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около °, на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието ще е облачно и дъждовно. Ще духа предимно умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури на въздуха ще са 8°-11°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Ìîíòàíà (28 íîåìâðè 2017)  Ïðåç òàçè íîù â ñòàðîïëàíèíñêèÿ ïðîõîä "Ïåòðîõàí" (1760 ìåòðà âèñî÷èíà), êîéòî ñâúðçâà Ìîíòàíà è Áåðêîâèöà ñúñ Ñîôèÿ, å ïàäíàë íîâ ñíÿã è òàì âå÷å ñà íàòðóïàíè 30 ñàíòèìåòðà. Òåìïåðàòóðàòà â ïðîõîäà å ìèíóñ 3 ãðàäóñà, îò ñóòðèíòà ñíåãîâàëåæúò íàìàëÿâà. Ïúòÿò å ïî÷èñòåí è îïåñú÷åí ñ 22 ìàøèíè è å ïðîõîäèì ïðè çèìíè óñëîâèÿ. Îãðàíè÷åíèåòî çà ïðåìèíàâàíå íà òîâàðíè àâòîìîáèëè ïðåç ïðîõîäà îñòàâà â ñèëà. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Öâåòîìèð Öâåòêîâ (ÅÄ)

Проходът “Петрохан” е затворен заради множество паднали дървета. Има ограничения за тежкотоварните автомобили на проходите “Шипка” и “Твърдишки”, съобщиха от АПИ. Ограничено е и движението по пътя Горно Камарци-Витиня. Пътят за Рилския манастир остава затворен поне до спиране на валежите заради голямото срутище там.

В края на седмицата ще бъде доста студено, сутрин на места в Северна България температурите ще са около и под минус 15°, а дневните в цялата страна ще са отрицателни.

php8ygwsm_800x_

Коментари

Коментари

Comments are closed.

Facebook